خزه

خزه
2ـ اگر خواب ببينيد بر خاك خزه اي فراوان روييده است ، علامت آن است كه به افتخار دست خواهيد يافت و مورد احترام ديگران قرار خواهيد گرفت

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*