خز

محمدبن سيرين گويد:
ديدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و كلا آن چه بدين نمايد، جمله مردان را پسنديده بود ولو اين جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وي صورت نباشد، دليل بر غم و سختي كند ولكن رنگ سبز به جامه ها ديدن، بد نبود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
جامه هاي خز به خواب ديدن، كسي را كه سزاوار پوشيدن خز باشد، بر پنج وجه است.
اول: مال.
دوم: خير و بركت.
سوم: عز و جاه.
چهارم: مرتبت ومنزلت با اندازه قيمت جامه.
پنجم: ولايت و بزرگي.

ابراهيم كرماني گويد:
پوشيدن جامه خز در خواب، دليل بر مال حرام كند. اگر بيند جامه خز پوشيده، دليل است كه بر قدر بزرگي و كوچكي مال حرام يابد و بيم بود كه دين او بد است و زنان را نيكو است، و مرد خز فروش در خواب، كسي بود كه دنيا را بدين اختيار كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
خز پوستي است که در بيداري کمتر کسي مي تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب ديدن پوشيدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق عليه السلام روايت است که اگر کسي که خواب خز مي بيند در بيداري شايسته پوشيدن خز باشد بد نيست. به اين معني که مالدار باشد و در بيداري توانايي اين را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و يا به سر دست و يقه لباس خود بزند. براي اين آدم خواب ديدن خز بد نيست اما براي کسي که شان پوشيدن خز را ندارد خوب نمي تواند باشد. براي اولي کامروايي و شادي است و جهت دومي غم و اندوه و گرفتاري و آشفتگي همراه مي آورد. خود خز حيواني است که در علم خواب تعبيري چون راسو دارد. در طبيعت زيان کار است لذا پوستش نمي تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زيبايي و ارزندگي در خواب خوب نيست و از غم و اندوه و گرفتاري و شوريدگي امور خبر مي دهد. چنانچه در خواب ببينيد که کسي براي شما پوست خز آورده يا پالتويي از خز به شما هديه مي کند غمي براي شما مي آورد و کارتان را از نظام بيرون مي برد. همين تعبير هست اگر شما به کسي خز بدهيد. اثر پوستي که به سر دست و يقه مي دوزيد البته کمتر از پالتو و کلاه است. با اين وجود براي زنان داشتن و پوشيدن خز بد نيست و به هر شکلي که باشد نيکو است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پوست خز خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهيد آورد .
2ـ اگر خواب ببينيد لباسي از خز به تن داريد ، نشانة آن است كه هميشه از فقر و نيازمندي در امان خواهيد بود
3ـ ديدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .
4ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي از پوست خز گرانقيمت بر تن دارد ، نشانة آن است كه با مردي عاقل ازدواج خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream