خشخاش

خشخاش
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفريحاتي خواهيد شد كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند .
2ـ اگر در خواب بوي خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قرباني وسوسه ها و چرب زباني حيله گران خواهيد شد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*