خشکسالي

خشکسالي
ديدن خشكسالي در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بين ملتهاست و شكستن كشتي ها در دريا و رفتن بر زمينهايي سوخته و جدايي افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك ديگر

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*