خصي کردن

خصي کردن
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند خويشتن را خصي كرد، دليل كه به هنگام نبرد با دشمن خوار و زبون گردد، لكن به طاعت حق تعالي راغب شود و بعضي ازمعبران گويند: دليل كه فرزندش بميرد و او هيچ فرزند ديگر نيابد، لكن توانگر شود. اگر كسي مجهول را خصي بيند و او پسنديده و صالح بود و سخنان او موافق علم و حكمت بود، دليل كه آن كس فرشته اي بود از فرشتگان كه او را به راه خير و صلاح خواند و بترساند يابه خيرات او را مژده دهد، زيرا كه فرشتگار را شهوت مردي نباشد. اگر درسخنش علم و حكمت نيست، و آن كس فرشته نباشد و اگر آن خصي كه ديده معروف بود، آن چه ديد از نيك و بد تاويلش بر وي باشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند خايه او بريده شد يا بيفتاد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و معبران گويند: بريدن خايه، دليل كند در خواب بر پدر دختران، يعني پس از وي او را دختران نباشد، زيرا كه خايگاه، دليل بر دختران كند. اگر بيند خايگاه خويش را بيرون آورد و به كسي بخشيد، دليل كه فرزندان او را به كسي ديگر منسوب كنند. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند با مرد بي خرد بي ادب درويش صحبت مي كند. اگر بيند بي سببي خصي شد، دليل كه او را خواري و زيان رسد. اگر بيند قصيبش از بن بريده شد، دليل كه نامش در ميان مردم بريده شود و نقصان جاه و فرزندان بود، خاصه كه قضيب و خايگاهش بريده ديد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن خصي درخواب بر سه وجه است. اول: مردم زاهد. دوم: ديدن فرشته. سوم:عبادت كردن

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream