خ

خورشيد

خورشيد

حضرت دانيال گويد:
آفتاب درخواب، پادشاه است، يا خليفه بزرگوار. اگر بيند كه آفتاب را از آسمان فرا گرفت، يا وي را به ملك خويش گرفت، دليل كه پادشاهي و بزرگي يابد، يا دوست و مقرب پادشاه گردد. اگر بيند كه خود آفتاب شد، دليل كند كه بزرگي و حشمت يابد. اگر بيند ه با آفتاب به جنگ بود، دليل است كه پادشاه با او جنگ و خصومت نمايد. اگر ديد كه در جايگاه آفتاب يا جايگاه ماه مقيم شد، دليل كه پادشاه گردد و مملكت بر وي مقيم گردد و قرار گيرد. اگر بيند كه نور آفتاب بستد، دليل كه ملك از پادشاه بزرگ بستاند. اگر بيند كه آفتاب را فرا گرفت، ليكن نه از آسمان و نور و شعاع نداشت و تاريك و تيره هم نبود، دليل است كه از غم ها فرج يابد. اگر ديد آفتاب تيره و تاريك بود وبه جاي خويش نبود، دليل است كه پادشاه محتاج كارهاي وي شود.

محمدبن سيرين گويد:
آفتاب درخواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد دبير پادشاه و مريخ پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.

جابر مغربي گويد:
آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود، چنانكه حق تعالي در كلام خود در قصه يوسف ياد كرده است. و هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وي تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد. اگر بيند كه ابر يا چيزي ديگر نور آفتاب را بپوشانيد، دليل كه حالا بر پادشاه، مقرب گردد و احوالش بد شود، خاصه وقتي بيند كه افتاب منكسف گرديد. اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند ه پادشاه بيمار گردد، ليكن زود به شود. اگر بيند كه بر جرم آفتاب رسن يا رشته اي فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد، دليل كه از پادشاه او را قوت و ياري بود. اگر بيند كه آن رسن بگسيخت و او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و منزلت بيفتد. اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند كه گناه يا خطائي از او ظاهر گردد. اگر بيند كه آفتاب يا ماه و جمله ستارگان در يك جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ايشان بستد، دليل كه پادشاهي جهان بگيرد و پادشاهان جهان جمله مطيع او شوند. اگر بيند كه آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تيره و سياه بودند، دليل كند كه بيننده خواب هلاك گردد، خاصه كه ظالم ستمگر بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه در ميان آفتاب، نقطه سياهي بود، دليل كند كه پادشاه از جهت ملك دل مشغول بود. اگر بيند كه دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دليل كه دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد. اگر بيند كه آفتاب و زمين هيچ نور نداشت، دليل بود كه پادشاه آن ديار مغرول گردد و از مملكت بي بهره ماند. اگر آفتاب را به دست خويش ديد، سياه گرديده، دليل كه پادشاه را غمي بزرگ رسد و او را پادشاه از دنيا رحلت كند و عامه مردم را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه ابر آفتاب را و ستارگان را همي پوشانيد، دليل كه پادشاه و لشگرش از پيش دشمن به هزيمت شوند. اگر بيند ه افتاب همي پرستيد، دليل كه با پادشاهي بزرگ مقرب گردد.

اسماعيل بين اشعث گويد:
اگر كسي ديد بر فلك نشست و روي به آفتاب كرد، پس ديگر، روي با آفتاب بگردانيد، دليل كه آن كس نخست كافر بوده، پس مسلمان گردد و به عاقبت كافر گردد. اگر بيند كه آفتاب بلرزيد، دليل بود كه پادشاه آن ديار را به جهت چيزي جزئي رنجي رسد، از جائي كه اميد ندارد. اگر بيند كه آفتاب با وي سخن گفت، دليل كند كه از پادشاه جاه و حشمت و بزرگي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود.
اول: خليفه،
دوم: پادشاه وسلطان بزرگ،
سوم: رئيس،
چهارم: عاملي وماموري بر ارزاق وتوشه
پنجم: عدل پادشاه،
ششم: منفعت رعيت،
هفتم: مرد زن و زن را شوي،
هشتم: كار روشن و نيكو.
اگر بيند كه آفتاب را سجده كرد، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وي بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
در مورد آفتاب معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته اي ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر. ابن سيرين مي گويد آفتاب در خواب شاه است، ماه وزير اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربي مي گويد آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آيه شريفه در سوره مبارکه يوسف. در نفايس الفنون نيز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گرديده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم مي شود. برخي از معبران نوشته اند آفتابي که بر ديوار و حياط خانه شما تابيده است مي تواند يک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار مي گيرد و اگر جوان هستيد گوياي يک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببينيد که ابري چهره آفتاب را تاريک کرده غمي پيدا مي شود که شما را مي آزارد. اگر بيننده خواب ببيند که آفتاب را گرفته و به مالکيت خويش در آورده به جاه و مقام بالا مي رسد و از اين بهتر وقتي است که ببيند خودش به خورشيد مبدل گرديده و نور افشاني مي کند. چنان چه ببيند بين او و آفتاب جنگي در گرفته با يک قدرت برتر رو در رو قرار مي گيرد و کارش به مبارزه و جدال مي رسد. اگر ببيند که خورشيد کم رنگ بود و جاي خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج مي شود.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن آفتاب  بينه باشد
ديدن آفتاب و ماه وستارگان از جمله خويشان خود حرمت بينديا حقتعالي فرزندي کرامت کند که از اوخيربيند
ديدن آفتاب تنهائي از پادشاه نفع بيند

يوسف نبي مي فرمايد :
[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»
پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»
و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «100»

لوک اويتنهاو مي گويد :
خورشيد
منور : نيکبختي در برنامه هايي که براي خود ريخته ايد، افزون کردن مال و منال
طلوع آفتاب : زندگي آرام
کسوف : سستي زود گذر
گرماي شديد : راه پرزحمت

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن طلوع درخشان خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه آينده و عده هاي روزهايي شعف انگيز را خواهد داد .
2ـ ديدن خورشيد به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود و همچنين به سعادتي نامحدود دست خواهيد يافت .
3ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادماني به نقطة اوج خود خواهد رسيد . ديدن غروب خورشيد ، هشداري است تا بيشتر مراقب منافع خود باشيد .
4ـ اگر خورشيد را از لابلاي ابرها به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه مشكلات و سختيها كم رنگ مي شوند و خوشبختي و سعادت آغوش خود را به روي شما خواهد گشود .

5ـ ديدن خورشيد در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ايامي جنجالي و پر خطر است . اما سرانجام اين ايام به پايان مي رسد و وضع زندگي شما بهتر از قبل خواهد شد

نوشته های مشابه

‫8 نظرها

 1. سلام دیشب در خواب دیدم در دست راستم پنج خورشید بود و به آسمان و زمین دستور میدادم ودشمنانم رو به خاکستر تبدیل می کردم و دوستان رو نجات می دادم

  1. خواب طلوع خورشید بع معنای ولایت و پادشاهی است . بسیار خوب است ولی ابتدا زندگی را دچار مشکل می کند

 2. من چندین بار هستش خواب می بینم که خورشید ا ز سمت مغرب به مشرق طلوع می کند و توی خواب میگم که قیامت داره شروع می شه توی آخرین خوابی که دیدم نگاه به ساعت کردم ساعت ۱۱بود
  لطفا به من کمک کنین یعنی زندگیم جهنم برام شده ..
  شماره تلفنم ۰۹۹۱۸۳۳۶۰۷۴

 3. سلام من خواب دیدم که خورشید خودش سر جاشه ولی دو خورشید دیگه که کوچک و خیلی نزدیک به زمین بودن، حدود چهار متر با سطح زمین فاصله داشتن. و مواد مذاب رو به طرفم پرت می کردن . در اون لحظه مدرسه بودم و با دوستام . هر جا که فرار کردم خورشید کوچک دنبالم بود و این رو هم ذکر کنم که پدر مادرم چند ساله طلاق گرفتن و مادرم هنوز مجرده ولی دو نفر رو مد نظر داره

 4. سلام و با عرض سپاس
  حضرت اقا من خوابی دیده ام که از شما بسیار ممنون و سپاسگزار می شوم برای تاویل این خواب…
  من در خواب دیدم که خورشید بر من غروب کرد.و بعد از این سر ظهر بود که خورشید را وسط نقطه اسمان دیدم همراه با دسته ا ی کبوتر….
  ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن