دامن

Advertisements

دامن
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد روي دامن كسي نشسته ايد ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكلي روبرو نخواهيد شد. اگر دختري در خواب ببيند فردي روي دامنش نشسته است ، علامت آن است كه مورد سرزنش و انتقادات ديگران قرار خواهد گرفت .
2ـ اگر ماري بر دامن خود ببينيد ، علامت آن است كه از طرف دشمنان مورد تحقير و اهانت قرار مي گيريد . اگر گربه اي را بر دامن خود ببنيد ، نشانة آن است كه دشمني شما را فريب خواهد داد .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*