درخت حنظل

درخت حنظل

به خواب ديدن، دليل بر مردي توانگر و با منفعت بود.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*