درم

درم

محمدبن سيرين گويد: طبعهاي مردمان مختلف است و درم به خواب ديدن حاصل شدن درم است در بيداري و گويند: هر كه درم كم در خواب بيند، سخن خوش شنود، در بيداري يا توحيد حق تعالي گويد، خاصه كه درم سفيد بود. اگر درم سياه است و بر وي صورت باشد، دليل بر جنگ و خصومت است و درم درست، دليل بر چيزي درست و درم شكسته سخن دروغ است. اگر بيند كه كسي او را در كيسه يا انبان يا در صره درم داد، آن كس با وي سخن به مشورت گويد و او رازش نگاهدارد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي بيند كه درم كوچك يافت، دليل بر فرزند و طفل است. اگر بيند درم از وي ضايع شد، يا كسي از وي بدزديد، دليل است از بهر فرزند بر دل او رنج و اندوه رسد. اگر بيند كه درم كوچك گم نمود و بازنيافت رنج از دلش زايل شود. اگر بيند درم يافت يا كسي به او داد، دليل است كه او را با كسي گفتگوي است. اگر بيند درم ترازو داشت، دليل كه او را به قدر آن خصمان است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند درم به دست داشت، سخن نيكو شنود و درم شكسته سخن پراكنده است و درم بسيار مال است. اگر بيند درم ها با عيال خويش قسمت مي كند، دليل است در ميان ايشان قسمت و داوري افتد. اگر بيند كه درم شكسته بود، دليل كه در ميان ايشان سخن بي حكم رود. اگر بيند در خانه به خروار درم داشت يابه خروار درآورد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كه درم بسيار داشت و جمع كرد، دليل كه مردمان رااز راه حق باز دارد. اگر يك درم سفيد در كف خويش بيند، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند كه آن درم از وي ضايع شد، دليل كه فرزندش بميرد. اگر بيند كه بدره هاي درم و دينار يافت، دليل است كه مال و نعمت حلال جمع آورد. جابر مغربي گويد: اگر كسي در خواب درم سفيد بيند، دليل كه درم سياه يابد. اگر درم سياه بيند، دليل كه درم سفيد يابد و بسيار مردم باشند كه به بيداري همان يابند كه در خواب ديده باشند. اگر بيند كه درم بهره بسيار داشت، اگر بازرگان است، دليل كه مفلس شود و اگر كشاورز است، دليل كه او را هيچ منفعت نباشد و اگر پادشاه است، معزول شود و به خصومت درمانده و درويش شود، چه درم را به فارسي فلس خواند و فلس را از افلاس مشتق است، يعني مفلس شدن. اسماعيل بن اشعث گويد: درم نيك درخواب، صفاي دين و دنياي او است و درم دون به خلاف اين باشد و درم درست سخن درست با حكمت است و درم شكسته خصومت است و قضا حاجت و درم نقره مال است و درم سياه در تاويل بهتر از سفيد باشد و درم بسيار كه در صره بود سخن ها است. اگر بيند كه پادشاه وي را درم بخشيد، دليل كه وي را از او غم و اندوه است، خاصه چون درم درست نباشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: درم درست به خواب دين بر دوازده وجه است. اول: سخنهاي درست. دوم: گذاردن حاجت. سوم: ولايت. چهارم: مال مجموع. پنجم: دوست. ششم: فرزند. هفتم: رفيق. هشتم: روزي فراخ. نهم: ايمني. دهم: كنيزك. يازدهم: يافتن جاه. دوازدهم: منزلت، خاصه كه داند خداوند خواب مستور است. و درم شكسته به خواب ديدن بر چهار وجه است. اول: سخن زشت. دوم: جنگ و خصومت. سوم: بند و زندان. چهارم: گفتگوي.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream