درندگان

Advertisements

درندگان

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن درندگان در خواب بر چهار وجه است .

اول : دشمنان.

دوم : پادشاهان ستمگر.

سوم : زن سليطه.

چهارم : همسايگان بد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*