دريانورد

Advertisements

دريانورد

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دريانوردان در خواب ، نشانة رفتن به سفرهاي هيجان انگيز و طولاني است .

2ـ اگر دختري ، دريانوردي را به خواب ببيند ،علامت آن است كه با رفتار سبكسرانه خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببيند دريانورد است ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود موجب خواهد شد ديگران او را ناديده انگارند .

3ـ اگر خواب ببينيد دريانورد هستيد ، علامت آن است كه بر كشورهاي دوردست سفر خواهيد كرد . و از سفرهاي خود تجربيات گرانبهايي به دست خواهيد آورد .

4ـ اگر خواب ببينيد كشتي بدون دريانورد يا ناخدا حركت مي كند ، نشانة آن است كه رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند كرد .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*