دستمال

دستمال

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دستمال کسي است که به شما کمک مي کند و دائم همراه شماست يا اوقات بيشتري از شبانه روز را با او مي گذرانيد. اين شخص هم مي تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون يا منشي اداري، به هر حال او کسي است که هر کار که بخواهيد بکنيد بايد به کمک او انجام دهيد يا لا اقل از آن چه مي کنيد مطلع و آگاه مي شود. اگر ببينيد دستمال پاک و تميز و اطو کرده اي داريد يا در جيب خود نهاده ايد از خدمت و صداقت شخصي با خصائص گفته شده بهره مند مي گرديد و او کسي است که امتياز دارد و صادق و خدمتگزار است ولي اگر دستمال شما چرک و کثيف و مچاله باشد او هست ولي امتيازات لازم را ندارد و فاقد صداقت است. اما گرفتن و دادن دستمال تعبيري کاملا متفاوت دارد. چنانچه کسي دستمال به شما داد شما را ناراحت و آزرده مي کند و افسردگي مي يابيد. او غم به شما نمي دهد اما موجب تکدرخاطرتان مي گردد و اگر شما به کسي دستمال داديد اين شما هستيد که او را اندوهگين و مکدر مي کنيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دستمال در خواب ، نشانة به انجام رساندن كارهايي غيرمنتظره و دوست داشتني است .

2ـ گم كردن دستمال در خواب ، علامت شكسته شدن پيماني است كه شما در نقض آن مقصر نبوده ايد .

3ـ ديدن دستمال پاره در خواب ، علامت آن است كه بين عشاق چنان اختلافي مي افتد كه احتمال آشتي و وصال بين آنان بسيار اندك خواهد بود .

4ـ ديدن دستمال كثيف در خواب ، علامت آن است كه دوستان بي قيد و جاهل شما را گمراه مي سازند .

5ـ ديدن دستمالهاي سفيد و پاكيزه در خواب ، علامت آن است كه گول چاپلوسي افراد بد ذات را نمي خوريد و با فرد با ارزشي ازدواج خواهيد كرد .

6ـ ديدن دستمال رنگي در خواب ، نشانة آن است كه تعهدات غيراخلاقي را چنان با ابتكار اداره مي كنيد كه از ننگ و رسوايي دور مي مانيد .

7ـ ديدن دستمال ابريشمي ، نشانة آن است كه با اخلاق دلپذير و جذابيت خود ، نزد ديگران به داشتن شخصيتي موفق مشهور مي شويد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند دستمال خود را براي وداع تكان مي دهد يا ببيند كه ديگران چنين كاري انجام مي دهند ، علامت آن است كه به زودي به مسافرتي لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد براي انجام كاري غيراخلاقي خود را در معرض رسوايي قرار دهد .

1 Comment

  1. victor11-26-2016

    Thanks a Lot to provide definition to our dreams.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream