دسته گل

Advertisements

دسته گل

لوک اويتنهاو مي گويد :

دسته گل : شادي زود گذر

دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ خواب دستة گلي رنگارنگ و زيبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثي از طرف فاميلي ناشناس به شما مي رسد . اين خواب همچنين از شادابي و گرد هم آمدن افراد جوان خبر مي دهد .

2ـ ديدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بيماري و مرگ است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*