دستينه

Advertisements

دستينه

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبير دستينه در خواب بر سه وجه است :

اول :  قوت و توانايى .

دوم :  پيروزى بر دشمن .

سوم :  نظم و نظام كارها .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*