دستکش

دستکش

بدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است.

محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند دستكش در دست داشت و از آهن است، دليل كه او را قوت و توانائي است، خاصه كه از فولاد بود. اگر دستكش زرين است يا سيمين، تاويلش چون دست اورنجن است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دستكش در خواب، بر سه وجه است. اول: قوت و توانائي. دوم: ظفر يافتن بر دشمن. سوم: نظام كارها.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي که مي توانيم بکنيم ولي بي تفاوت از کنارشان مي گذريم و مي رويم و به گمان خويش از گرفتاري گريخته ايم ولي در واقع ذمه ما مسئول باقي مي ماند و ضمير ناخودآگاه ما از آن متالم مي گردد. چون دست و دستکش مطرح است بيشتر چيزهايي که مي توانيم بدهيم يا بنويسيم و کوتاهي مي کنيم به شکل دستکش ظاهر مي گردد. اگر در خواب ببينيم دستکش داريم خواب ما مي گويد کارخيري بوده که انجام نداده ايم يا موردي براي انجام يک نيکي ساده و کوچک پيش مي آيد که مي توانيم صورت عمل به آن ببخشيم. اگر دستکش را نپوشيده باشيد خويشتن را مسئول نمي دانيد و ارتباطي بين خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر مي کنيد اصلا به شما مربوط نيست ولي اگر پوشيده باشيد احساس مسئوليت مي کنيد. اگر دستکش سوراخ باشد خطائي است که مرتکب شده ايد يا مي شويد. اهميت موضوع نيز از رنگ دستکش معلوم مي شود. هر چه تيره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهميت تر.

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد دستكشي نو در دست داريد ، علامت آن است كه با اينكه مادي نيستيد در روابط خود با ديگران نهايت صرفه جويي را مي كنيد . با سختيها و مشكلاتي روبرو مي شويد اما به شكل رضايتبخشي از عهده حل و فصل اين مشكلات و سختيها بر خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب دستكش كهنه يا پاره اي به دست كنيد ، نشانة آن است كه به شما   خيانت مي كنند و متحمل زيان خواهيد شد .

3ـ اگر در خواب دستكش خود را گم كنيد ، نشانة آن است كه بي يار و تنها مي مانيد و بايد به تنهايي زندگي خود را اداره كنيد .

4ـ اگر در خواب يك جفت دستكش پيدا كنيد ، علامت آن است كه دچار روابط عاطفي مي شويد و ازدواج مي كنيد .

5ـ اگر مردي خواب ببيند دستكش زنانه اي به دست مي كند ، علامت آن است كه مي خواهد از دست زني بگريزد .

6ـ اگر خواب ببينيد دستكش خود را از دست درمي آوريد ، علامت آن است كه در روابط عاطفي يا در امور كار به توفيقي اندك دست مي يابيد .

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream