دوست

دوست
لوک اويتنهاو مي گويد :
دوست
خوب : خبرهاي شادي بخش
نادوست : اعلان خطر
ديدار اتفاقي : اتفاق غير منتظره
ترک کردن دوست : عذابي مبدل به شادي خواهد شد
مرگ يک دوست : خبر غير منتظره
عصباني : بيماري
دوست جديد : خوشبختي
چند دوست : غصه هاي زود گذر

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببينيد ، نشانة آن است كه بزودي از طرف دوستان اخبار ناخوشايندي به دست شما مي رسد .
2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببينيد ، علامت آن است كه دوستانتان بيمار و پريشان خواهند شد .
3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سياه ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري يا حادثه بسيار بدي براي شما يا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هيئت ببينيد ، علامت آن است كه دشمنان ، شما را از دوستان و نزديكان جدا خواهند كرد .
4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسي تيره و آستينهاي قرمز رنگ ببينيد ، نشانة آن است كه براي شما اتفاقات نامطلوبي رخ مي دهد كه اگر باعث زياني مالي نشود نگراني به همراه مي آورد .
5ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان چون مجسمه روي تپه اي ايستاده اند ، نشانة آن است كه عقايد خود را مبني بر داشتن انصاف و آگاهي حفظ خواهيد كرد . آن سوي فعلي خود به موفقيت مي رسيد . اگر سكويي كه پيكر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است كه پس از پيشرفت و ترقي در كار ، دوستان قبلي خود را از ياد مي بريد . اما اگر پيكر دوستانتان بر سطح زمين قرار گرفته باشد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به درجات بالاتر شكست مي خوريد . اگر در خواب بخواهيد از كنار مجسمة دوستانتان بگذريد نشانة آن است كه دوستي را مورد سرزنش قرار مي دهيد و او را وادار مي كنيد تا در زندگي خود تغييراتي بدهد .
6ـ اگر خواب ببينيد دوستي پارچة سفيدي دور سر خود بسته است ، نشانة آن است كه فردي مي كوشد
رابطه اي دوستانه با شما برقرار كند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .
7ـ اگر خواب ببينيد با دوستي كه در حق شما بد كرده ، دست مي دهيد و او بي اعتنا و غمگين به راه خود
مي رود ، نشانة آن است كه با يكي از دوستان خود اختلاف پيدا مي كنيد و ممكن است نسبت به هم دلسرد بشويد .
8ـ ملاقات با يك دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است كه كارهايتان به شكل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصري خواهيد داشت .
9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث كنيد و سر او فرياد بكشيد ، نشانة آن است كه دچار حقارت و تزلزل و نگراني خواهيد شد .
10ـ اگر در خواب با دوست از ديدن دوستي احساس شرمساري كنيد يا او را در وقت نامناسبي ملاقات كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به خاطر مرتكب شدن خلافي ، گناهكار شناخته خواهيد شد و هم دستان شما همه چيز را لو مي دهند .
11ـ اگر زن جواني خواب ببيند دوستان فراواني دارد ، نشان مي دهد كه به منافع زيادي دست خوهد يافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببيند دوستاني اندك دارد ، از محبوبيت اجتماعي نصيبي نخواهد برد .

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream