دکمه سر دست

دکمه سر دست

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دكمه سر دست پيراهن در خواب ، نشانة آن است كه براي ارضاء غرور خود مي كوشيد راهي بيابيد .

2ـ ديدن دكمه سر دست الماس گون در خواب ، نشانة كسب ثروت و ياران سازگار .

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*