ذره بين

Advertisements

ذره بين
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد با ذره بين به چيزي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه توانايي به ثمر رساندن كاري را از دست خواهيد داد .
2ـ اگر زني خواب ببيند ذره بيني دارد ، نشانة آن است كه توجه افرادي را به خود جلب مي كند كه بعدها او را ناديده خواهند گرفت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*