ذکر

ذکر
حضرت دانيال گويد:
قضيب در خواب فرزند و بزرگي و ناموري بود. اگر بيند كه او را دو قضيب است يا بيشتر، دليل است كه او را هم فرزند بود، هم بزرگي در ميان مردم. اگر بيند كه ذكر او بريده شده. دليل كه فرزندش نباشد. اگر بيند كه قضيب خويش را ببريد، او را فرزندي نيايد. اگر بيند كه قضيب وي شعيف است، دليل كه فرزندش بيمار گردد.

محمدبن سيرين گويد:
بزرگي قضيب، دليل بر فرزند و بزرگي و ناموري كند و كوچكي وي، دليل بر حقارت و كم نامي وي. اگر بيند كه از قضيب، قضيبهاي ديگر، مانند شاخهاي درخت پديد آمد، دليل كند بر بسياري فرزندان. اگر بيند كه از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي دزد و راهزن پديد آيد. اگر بيند كه از قضيب او مرغي پديد آمد، تاويلش آن است كه جواهرات يابد. اگر بيند كه از قضيب او موش بيرون آمد، دليل كه او را دختري نابكار پديد آيد، كه در او هيچ خير نباشد. اگر بيند كه از قضيب او مار بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد كه دشمن او باشد. اگر بيند كه كژدم بيرون آمد، همين تاويل دارد. اگر بيند كه كرم و مور بيرون آمد، دليل است فرزندش ضعيف و دون همت و فرومايه بود. اگر بيند كه از قضيب او نان بيرون آمد، دليل كه مفلس و تنگدست گردد. اگر بيند كه كنجد بيرون آمد، دليل كه عيالش كسي را به پنهان دوست دارد. اگر بيند كه خون بيرون آمد، دليل كه با زني حائض جماع كند. اگر بيند كه ريم بيرون آمد، فرزندي آرد معلول. اگر بيند كه آب صافي بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد مصلح و پارسا. اگر بيند كه آب تيره بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه مني بيرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. اگر بيند كه آتش بيرون آمد، يك نيمه به جانب مشرق و يك نيمه به جانب مغرب شد، دليل كه او را فرزندي آيد كه پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنين. اگر بيند كه سرگين بيرون آمد، دليل كه ميلش به لواط بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه قضيب او راست گرديد و سخت شد، دليل است بخت و اقبال او قوي شود. اگر بيند كه قضيب او سخت دراز گرديد، دليل كه او را فرزندان بسيار باشد. اگر بيند كه قضيب خويش را بدست گرفت و ازجاي خويش بيرون آورد و باز به جاي خود نهاد، چنانكه بود دليل كه فرزندش بميرد و فرزند ديگرش به جاي آيد. اگر بيند كه بر قضيبش موي رسته است، دليل است به جهت فرزندان شادمان گردد.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند كه قضيب از وي جدا شد، دليل كه فرزندش بميرد يا مال او تلف شود و حركت قضيب درخواب، دليل بر فراخي نعمت و قوت بخت كند. اگر بيند قضيبش در ميان او شد، دليل است كه گواهي كه داند بازگيرد. اگر بيند كه قضيبش بشكافت و از وي خون بيرون آمد، دليل بر زيان مال و مرگ فرزند است. اگر بيند كه قضيبش آماس داشت، دليل كند كه مالش زيادت گردد. اگر بيند كه گرهي بر قضيب او زدند، دليل است كه عيش بر وي تباه شود. اگر بيند كه قضيب بر ميان بسته است، دليل است كه گواهي كه داند ندهد. اگر زني بيند كه او را قضيب بود، اگر آبستن است پسري آورد، ليكن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زياد شود. اگر بيند كه قضيب او باريك بود، همين دليل باشد. اگر بيندكه برخي از قضيب او بريده است، دليل است كه او را فرزند آيد كم يا بعضي ازمال و جاهش كم شود. اگر بيند كه از سوراخ قضيب او مرواريد بيرون آمد يا گوهر، دليل كند كه او را فرزند آيد عالم پارسا.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن قضيب(ذکر) در خواب بر هفت وجه است.
اول: فرزند.
دوم:اهل بيت( خانواده و علم).
سوم: مال.
چهارم: عزت و سربلندي.
پنجم: بزرگي و مقام.
ششم: طاعت(حاجتخواهي).
هفتم: گرو يافتن( رهن و گرو گرفتن).

1 Comment

  1. Nasir12-15-2016

    سلام بر شما !
    بنده خواب دیدم که در میان چند نفر از دوستانم هستم وهریک ازدوستانم فضیب یا ذکر خودرا به یک دیگر نشان میدهند و میگویند ازکدام یک بزرگتر است ودر همین حال من هم چنین میکنم و می بینم که از همه ذکر من بزرگتر وسخت تر است احساس خوبی میکنم وبعدش خواب دیگری رو می بینم وازاون موضوع خارج میشویم لطف کنید تعبیر درست و صحیح آن را برایم بگویید ممنون

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream