رئيس

Advertisements

رئيس
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر رئيس خود را در خواب ببينيد ، حاكي از آن است كه به دنبال مقامي بالاتر هستيد ، و مسئوليت بزرگتري به شما ارجاع مي شود .
2ـ اگر خواب ببينيد خودتان رئيس اداره اي هستيد ، نشانة آن است كه بخاطر خوش انصافي و مهرباني از ديگران متمايز مي شويد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*