راسو

راسو
محمدبن سيرين گويد:
ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در دكان رفت، دليل كند كه دزد در آنجا شود و چيزي بدزدد. اگر بيند كه راسو را بكشت، دليل كه دزدي را بگيرد و بر او ظفر يابد. اگر بيند گوشت راسو ميخورد يا چيزي از اندامهاي او در دست داشت، دليل است كه مالي از دزد بستاند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند راسو وي را بگزيد، دليل كه بيمار و سرانجام شفا يابد. اگر بيند كه با راسو جنگ و نبرد مي كرد و بر او غالب آمد، دليل كه بر دزد چيره شود او را قهر كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن راسو به خواب، بر سه وجه است.
اول: غم و اندوه.
دوم: درد.
سوم: بيماري.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو به رويي با دزد است. اگر ديديد راسويي در خانه يا در مزرعه شما زندگي مي کند و آنجا سکني گزيده مطمئن باشيد دزدي خانگي داريد. دزدي که اهلي و آشناست و بي آن که خودتان بفهميد مال شما را اندک اندک مي برد. معبران عموما راسو را دزد تعبير کرده اند. اگر در خواب ديديد که به راسو غذا مي دهيد در واقع مال خود را به کسي مي دهيد که اگر هم ندهيد او مي دزدد و مي برد. اگر ديديد راسويي را شکار کرديد و کشتيد انسان بد نيت و کج دستي را از خود مي رانيد. انساني که به مال شما نظر بد دارد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream