راننده

Advertisements

راننده
لوک اويتنهاو مي گويد :
راننده : مسافرت با شخصي خوش سفر

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد براي انحام كار يا تفريح ماشين مي رانيد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد.
2ـ اگر خواب ببينيد به آهستگي ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه از انجام وظايف خود نتايج مساعدي به دست مي آوريد .
3ـ اگر خواب ببينيد با سرعت ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلي خطرناك به كاميابي دست خواهيد يافت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*