ران

ران
محمدبن سيرين گويد:
ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست يا بيفتاد، دليل كه از خويشان خود جدا شود و به تن ضعيف گردد و در غربت هلاك شود. اگر بيند كه ران كسي را ببريد، يا بيفكند، آن كس را همين دليل كند.

ابراهيم كرماني گويد:
ران راست، دليل كند بر خويشان پدري، ران چپ، دليل بر خويشان مادري كند. اگر بيند كه ران او باريك شد، دليل بود كه خويشان او ضعيف شوند. اگر بيند ران او پاره شد، دليل بود كه خويشان او را از مهتري اندوه و خواري برسد. اگر بيندگوشت رانهاي او افتاده بود، دليل است كه مال خويشانش ضايع شود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند رانهايش به ريسمان بر يكديگر بسته شد، دليل كه از خويشان جدا نگردد و پيوستگي كند به نكاح. اگر بيندگوشت ران خود را مي خورد، دليل كند كه به قدر آن مال خويش خورد. حكايت: چنين گويد كه: مردي نزد محمدبن سيرين آمد و گفت: به خواب ديدم كه گوشت ران من سرخ شده بود و بر وي موي رسته بود، به كسي گفتم تا آن موي بتراشيد. محمدبن سيرين گفت: تو وام داري و يكي از خويشان تو وامت را بگذارد. پس هم در آن ماه، مبلغ دويست دينار وام او را كي از خويشان او بگذارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ران در خواب ديدن، برچهار وجه است.
اول: اهل بيت(خانواده وبستگان).
دوم: دوستان كه بر ايشان اعتماد باشد.
سوم: خشم.
چهارم: مال.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ران دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد. حتي نام نيک و شهرت و محبوبيت مي تواند به شکل ران در خواب هاي ما ظاهر شود، چنانچه در خواب ديديد ران هاي ورزيده و چاق و محکمي داريد بر قدرت، شهرت و نام نيک خويش متکي و اميداور هستيد يا مي شويد و چنانچه ديديد ران هاي ضعيف و لاغري داريد اين چيزها يا يکي از مهمترين آنها را از دست مي دهيد. اگر در خواب ديديد گوشت ران شما کنده شده بخشي از مال شما از بين مي رود. اگر ديديد که ران شما زخم يا متالم و دردناک شده يا به پول شما لطمه مي خورد و يا به نام نيک و شهرت شما. اگر در خواب ديديد خودتان گوشت ران خود را کنده ايد نشان آن است که مال خود را خودتان هدر مي دهيد يا با انجام عملي نامناسب موجب بدنامي خويش مي شويد. برخي از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بيننده خواب است. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که ران در خواب اهل بيت است و مال و دوستاني که مي توان به آنها اعتماد داشت. اگر ببينيد يک ران شما چاق است و ديگري لاغر دوستان و دشمنان شما متمايز هستند. عده اي دوست داريد و حجمي هم دشمن که اين دشمنان دوستان سابق بوده اند که آنها را از دست داده ايد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد ران پاي شما نرم و سفيد است ، نشانة آن است كه سعادت و خوشبختي در انتظار شماست .
2ـ ديدن ران پايي زخمي و خون آلود در خواب ، نشانة آن است كه كسي به شما خيانت خواهد كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream