راه رفتن بر روي آب

راه رفتن بر روي آب
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وي

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*