راه

راه
محمدبن سيرين گويد:
راه به خواب ديدن، دين بود و استقامت آن و جستن راستي در دين و دنيا. اگر بيند بر شاهراه مي رفت، دليل كه به راه دين رود. اگر بيند كه به راه راست گروهي را هدايت كرد، دليل كه قومي را به راه راست و صلاح راهنمائي كند. اگر بيند در راه سرگشته و متحير مي گرديد، دليل كه در راه دين يا به كار دنيا سرگشته شده باشد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در راهي مي رفت چنانكه خسته نشد، دليل كه حق خود را از كسي بستاند. اگر بيند كسي او را از راه راست به راه كج برد، دليل بود كه او را دروغ مشغول گرداند. اگر بيند به شب تاريك به راه مي رفت و راه به او مشكل شد، دليل كه استقامت و راه راست يابد. اگر راههاي بسيار بيند و نداند كه از كدام راه بايد رفت، دليل كه در دين خويش متحير بود و با مردم بددين وي را صحبت بود. اگر بيند كه راه در برابر او مشكل شد و ندانست به كجا مي رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و مي رفت و چون شب درآمد، راه گم كرد، دليل كه راه حق بر او پوشيده گردد. اگر بيند به عزم از راه به در رفت، دليل كه بر دشمن مكر و حيله سازد. اگر بيند در راه همي رفت و زني پيش وي آمد و به سبب آن زن از راه به يك سو رفت دليل كه به دنيا فريفته شود خلل دردين او درآيد و راه خير گذارد. بدان كه حكم پياده شدن در راه سوار شدن، در تاويل يكسان است.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند در راه او سبزه و نباتات نيكو بود، دليل بر پاكي و نيكوئي دين كند. اگر بيند در راه به گمان مي رفت، دليل بود كه دين بدست آورد يا در كار خود سرگشته شود. اگر بيند كسي را از راه ببرد، دليل بر فساد وي كند. اسماعيل بن اشعث گويد: راه راست درخواب مسلماني بود و استقامت دين و راه كج بر خلاف اين بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
راه در خواب بر پنج وجه است.
اول: دنيا.
دوم: رامش(فراغت وشادي).
سوم: كار نيكو.
چهارم: خيرو بركت.
پنجم: آساني و راحت مردم است( آسايش و راحتى مردم).

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از راهي باريك مي گذريد و از روي صخره ها و زمين ناهموار عبور مي كنيد ، نشانة آن است كه هيجان تب آلودي بر شما چيره خواهد شد و با بدبختي بزرگي مواجه خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد راهي كه از آن بايد بگذريد ، پيدا كنيد ، علامت آن است كه كاري كه مي خواستيد به نحو مطلوبي به پايان برسانيد با شكست روبرو خواهد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد از راهي عبور مي كنيد كه اطرافش پوشيده از گل و گياه و چمنزارهاي سرسبز است ، نشانة آن است كه از عشق هاي تحميلي نجات خواهيد يافت .
4ـ اگر خواب ببينيد راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه اگر به اقداماتي كه انجام مي دهيد با دقت بيشتري تأمل نكنيد ، شكست خواهيد خورد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream