راي دادن

Advertisements

راي دادن
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد براي انتخاب كسي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه به زودي غرق در اضطراب و پريشاني خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد در انتخاباتي شركت كرده ايد و با بي ميلي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه احساسات منفي شما بر احساسات مثبت شما غالب مي شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*