راکت

راکت
ديدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفريح دلخواه است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانةآن است كه در تفريح مورد علاقة خود نمي تواند شركت كند

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*