رضوان

رضوان
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي رضوان را در خواب بيند، دليل كه از عذاب ايمن گردد و از سختي برهد. اگر بيند رضوان بر در بهشت ايستاده، دليل كه از دنيا برود و بعضي از معبران گويند:رضوان در خواب، دليل است كه با خزينه دار سلطان او را صحبت افتد، زيرا كه رضوان خازن بهشت است. اگر بيند رضوان او را در بهشت برد، دليل كه زود از دنيا برود و عاقبتش به سعادت بود. اگر بيند رضوان از ميوه هاي بهشت او را چيزي داد يا جامه سبز به وي بخشيد، دليل كه وفات او نزديك رسيده باشد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند رضوان او را ياقوت يا مرواريد يا گوهر از بهشت بداد، دليل كه او را فرزندي داناي عالم به وجود آيد، چنانكه نام او در جهان به علم منتشر شود

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*