رقابت

Advertisements

رقابت
1ـ اگر خواب ببينيد در رقابتي شكست خورده ايد ، نشانة آن است كه نامزد شما را رقيبي ديگر به طرف خود خواهد كشيد . اما اگر خواب ببينيد در رقابت برنده شده ايد ، علامت آن است كه نزد ديگران شأن و مقامي مي يابيد و امور زندگي به دلخواه شما پيش خواهد رفت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*