رنگها

رنگها
محمدبن سيرين گويد:
رنگ سفيد به خواب ديدن در جامه ها و غيرآن، دليل بر صلاح و پاكي دين كند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و كراهت بود و زنان را نيكو بود و رنگ سبز از جام ها و غير آن مردان را و زنان را در دين و دنيا، و خير و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بيماري باشد و رنگ سياه بر جامه مردان و زنان غم و مصيبت بود، مگر كساني كه هميشه سياه پوشند، ايشان را زيان ندارد و رنگ كبود بر جامه زنان و مردان، دليل براندوه و مصيبت كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
رنگ سفيد و سبز به خواب، دليل بر خير و بركت و عز و ظفروسربلندي و پيروزي يافتن و دين پاك باشد،
زيرا كه لباس اهل بهشت است.
رنگ سياه سلطان و اصحاب او و قاضي و خطيب و رئيس و محتسب را بزرگي و مملكت و شرف و عز بود به مقدار و قيمت جامه
رنگ زرد بيماري بود
رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستيزه و خصومت بود
رنگ مرد زرد به خواب، دليل كسي بود كه بر وي بهتان گويد، لكن بر دست او خيرات بسيار رود.
رنگ نارنجي گاهي‌اوقات‌اين‌رنگ‌در ارتباط با دستگاه‌تناسلي‌است‌.

در نتيجه‌يافتن‌معنا و تعبيرصحيح‌معناي‌آن‌در زندگي‌شخصي‌كار ساده‌اي‌نيست‌. از اين‌رو، در صورت‌مشاهده‌اين‌رنگ‌درخواب‌، ابتدا سلامت‌اين‌دستگاه‌را مورد مداقه‌قرار دهيد و سپس‌ارتباط اين‌رنگ‌را با تمام‌جنبه‌هاي‌مختلف‌زندگي‌تان‌دريابيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببينيم ولي اين ممکن است که چيزي را با رنگي خاص در خواب مشاهده نماييم. در اين صورت آن چيز محور خواب قرار مي گيرد و رنگ تفاوت هايي در آن به وجود مي آورد. روي هم رفته رنگ سفيد خوب است. زرد غم و رنج و بيماري است. سياه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هيجان و اضطراب است و گاهي شادي و نشاط. سبز خرمي است ولي در برخي مواقع سرخ و سبز اختلافاتي دارند که تشخيص آن با معبر است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
رنگ (ديدن رنگهاي گوناگون) : افکار شعف آور
رنگ آبي : ناراحتي

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن جاهاي سفيد و پاکيزه از جائي حرمت بيند
ديدن جاي سرخ دليل بر سياست سلطان بود
ديدن جاهاي زرد دليل بيماري بود
ديدن جاهاي سبز چيزي بايد حرمتش زياد شود
ديدن آب سبز گشتن عيش بود

1 Comment

  1. Janmeer02-16-2017

    I dreams I have colours my hair black

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream