رنگين کمان

Advertisements

رنگين کمان
لوک اويتنهاو مي گويد :
رنگين کمان : کارها و پروژه هاي خوبي در پيش روي شماست

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن رنگين كمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غير عادي است . امور زندگي ظاهري اميدوار كننده به خود خواهند گرفت .
2ـ اگر فردي عاشق رنگين كمان به خواب ببيند ، نشانة آن است كه پيمان ازدواج او با شادماني بسياري همراه خواهد بود .
3ـ اگر خواب ببينيد رنگين كمان پلي بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است كه در امور زندگي به توفيقي بي حد و مرز دست خواهيد يافت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*