روده

روده
اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير و منفعت يابد و باشد كه ايشان از وي شرف و سعادت يابند. اگر روده هاي وي از درون پيدا شد، دليل كه فرزندي از خويشان او مهتر شود. اگر بيند روده كسي را ميخرد، دليل كه به قدر آن ازمال كسي كه نهان كرده بود نصيب يابد.
ابراهيم كرماني گويد: آشكار شدن روده در خواب، مال نهان كرده بود كه آشكار گردد، يا ولايتي يابد كه به وي رسد. اگر خود در ولايتي باشد، بر قدر آن مال يابد.
جابر مغربي گويد: اگربيند روده هاي وي از دهانش بيرون آمد، دليل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بيند كه روده كسي از دهنش بيرون آمد، دليل كه بر قدر آن مال كه نهان كرده بود بخورد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهاي ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگاني. ششم: كاركرد خوش.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: روده وبال است و گرفتاري و غمي است طولاني که به سهولت دست از سر بيننده خواب بر نمي دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببينيد که مسير روده در دست شماست و يک سر آن در دست شماست و يک سر آن در دست ديگري مثل طناب اين غمي است مشترک و اندوهي است که شما هم در آن اشتراک داريد. اگر در خواب شکم کسي را خالي از روده ببينيد گرفتار تنگي معاش مي شويد به اضافه اين که از احباب خود دور مي مانيد و رنج مي کشيد. اگر در خواب ببينيد که روده گوسفند در دست داريد نشان آن است که نعمت خود را تباه مي کنيد ولي اگر روده گوسفند به کسي بدهيد او را به نعمت و راحت مي رسانيد. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن روده در خواب ، علامت آن است كه در اثر اتفاقي دوست خود را از دست مي دهيد .
2ـ ديدن روده خود در خواب ، علامت آن است كه موقعيتي تأسف انگيز به زندگي شما راه مي يابد .
3ـ اگر خواب ببينيد روده اي را خاك مي كنيد ، علامت آن است كه مصيبتي غيره منتظره گريبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهي كه مرتكب مي شويد ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار مي گيريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream