روزنامه

روزنامه
لوک اويتنهاو مي گويد :
روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب نا خوشايند

مولف گويد:
چون روزنامه ذاتا اخبار را به مردم مي رساند. مي توان گفت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است.
اگر آگهي هاي را مي خواند که نوشته هايش به رنگ زرد بود دليل بر بيماري است
اگر به رنگ سرخ و سبز بود دليل بر شادي و خوشحالي
اگرمطالب ترحيم ها را مي خواند دليل بر طولاني شدن عمر

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن روزنامه در خواب ، علامت آن است كه در معاملات نيرنگهايي آشكار صورت مي گيرد كه بر شهرت شما تأثير منفي مي گذارد .
2ـ اگر خواب ببينيد مشغول انتشار روزنامه اي هستيد ، نشانة آن است كه موقعيتهايي جديد در زندگي به دست مي آوريد و در سايه اين مو قعيتي موفق مي شويد به كشورهاي خارج مسافرت كنيد و در آنجا دوستاني جديد بيابيد .
3ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد روزنامه اي مطالعه كنيد اما موفق به اين كار نمي شويد ، نشانة آن است كه در كاري شكست مي خوريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream