روز قيامت

روز قيامت
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه او بود، حق بگسترد و دليل كند، اگر اهل آن ديار ظالم باشند بلائي و آفتي رسد، اگر اهل آن ديار مظلوم باشند، حق تعالي ايشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بيند اهل آن ديار در پيش حق تعالي ايستاده اند، دليل كه خشم و عذاب حق تعالي نازل گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه قيامت برخاست، دليل بود كه اگر مظلوم است بر ظالمان دست يابد. اگر در غم و رنج و محنت است فرج يابد، اگر علامتي از قيامت پيدا كرد، چنانكه آفتاب از مغرب برآمد يا ياجوج و ماجوج پديد آمد، بايد توبه كند و به حق تعالي باز گردد، تا رضاي او جويد. اگر بيند شمارگاه رايا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. اگر بيند كه با وي شمار مي كرد، دليل است او را زياني رسد. اگر بيند كه كردارهاي او را بسنجيدند و نيكي او بيشتر آمد، دليل كند كه سرانجام كار او نيكو بود و درستكاري يابد. اگر بيند كه بدي او بيشتر آيد، دليل معصيت است و جايش دوزخ بود. اگر بيند كه نامه اعمال به دست راست داشت، دليل كه به راه راست بود. اگر بيند كه نامه كردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دليل است كه كارش نيكو شود. اگر از اهل فساد است، دليل كه كارش به مخاطره بود. اگر خود را بر صراط بيند، دليل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دليل كه بر راه خطا است، توبه بايد كردن تا حق تعالي از او خشنود شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در انتظار روز رستاخيز هستيد ، علامت آن است كه دوستان با فريب و نيرنگ از عواطف و احساسات شما براي غارت ثروتي كه در دست داريد ، سوء استفاده مي كنند .
2ـ اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بايد نسبت به توجه مردان ثروتمند و صاحب مقام بي اعتنا باشد و عشق مرد صادق و درستكاري كه در نزديكي اوست بپذيرد .

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن روز قيامت در خواب ، نشانة آن است كه شما كار نيمه تمامي كه طرح ريزي آن شده با موفقيت تكميل مي كنيد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند روز قيامت جزء گناهكاران محسوب مي شود ، نشانة آن است كه با رفتار ناشايست دوستان خود را ناراحت مي كند . اما اگر در خواب ببيند زمان مرگ فرا رسيده و تمامي مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پايان سرنوشت خود هستند ، نشانة آن است كه در فراز و نشيب هاي زندگي دوستان به او كمكي نخواهند كرد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream