رژگونه

Advertisements

رژگونه
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر زني خواب ببيند از رژ گونه استفاده مي كند . نشانة آن است كه براي رسيدن به خواسته هاي خود ديگران را فريب مي دهد .
2ـ اگر خواب ببينيد زني از رژ گونه استفاده مي كند ، علامت آن است كه براي پيش بردن نقشه هاي مكارانه از شما سوء استفاده خواهد شد .
3ـ اگر رژ گونه را در خواب بر دست يا لباس خود ببينيد ، علامت آن است كه در هنگام طراحي نقشه اي غافلگير مي شويد .
4ـ اگر خواب ببينيد اثر رژ گونه از صورتتان محو مي گردد ، علامت آن است كه در مقابل رقيب خود تحقير خواهيد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*