رگ گشادن

رگ گشادن
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند پيري او را رگ گشاد، دليل كه از دشمن سخني به طعنه شنود يا مالش تلف شود. اگر بيند رگ زد و خون ازاو برآمد، دليل كه از جهت سلطاني غمي به وي رسد و به مقدار آن خون زياني به وي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند عالمي او را رگ بگشاد و خون بسيار آمد در طشتي يا طبقي، دليل بود كه بيمار شود و مال خود را در بيماري هزينه كند.

اسماعيل بن اشعث گويد:
رگ گشادن از دست راست، دليل بر زيادتي مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دليل بر زبوني كار دوستان بود. اگر بيند كه كسي معروف او را رگ مي زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند رگ زد و خون بسيار از وي بيرون آمد، چنان كه هيچ خون در تن او نماند، دليل كه به زودي بميرد. اگر علتي دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد. معبران گويند: رگ زدن به خواب، چون بيننده مستور بود شادي و خرمي بيند. اگر مستور نباشد، دليل مفارقت و زيان بود او را به مقدار خون رفتن.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.
اول: گشايش كارها.
دوم: سفر.
سوم: خصومت(مرافعه براي مال).
چهارم: شريک شدن.

اگر بيند كه رگ زد و خون نيامد، دليل بر خصومت است. اگر خون بيرون آمد، دليل است بر يافتن مال يا خسران مال.
اگر بيند كه تن او بي جراحتي خون آلود شد، دليل كه چيزي بدو رسد.

محمدبن سيرين گويد:
رگهاي تن، دليل بر اهل بيننده و خويشان او كند از بهر آن كه رگ ها در همه تن است رگهاي سر و پيشاني، دليل بر مهتران كند و رگهاي دست و بازو، دليل بر برادران و خويشان مادر كند و رگهاي پشت، دليل بر خويشان پدر كند و رگهاي بيرون در آن، دليل بر اهل دودمان كند و رگهاي ساق، دليل بر مال و معيشت مردم كند. اگر بيند رگ بگشاد و آن رگ بريده شده يا خشك شد، دليل كه يكي از خويشان وي كه بدان تعلق دارد، از دنيا رحلت كند و بعضي از معبران گويند: غم و اندوه و مصيبت به خويشان او رسد و باشد كه درغربت افتد و از خويشان خود جدا ماند. اگر بيند كسي او رگ زد، دليل كه از خويشان او مالش تلف گردد.

حضرت دانيال گويد:
اگر كسي بيند رگ قيفال بگشاد، دليل كه كارها بر وي بسته شود. اگر بيند رگ باسليق بگشاد، همين تاويل دارد. اگر بيند كه رگ اكحل بگشاد، يعني رگ ميان دست، دليل بستگي كارها كند. اگر سائل گويد كه از رگ خون مي آمد، مال يابد و چون گويد كه خون از رگ مي رفت، دليل كه او را زياني رسد و معبر بايد كه در لفظ بيننده خواب نگاه كند و تعبير بر موجب او كند. اگر بيند رگ او تهي و كبود شد، دليل كه وي را اندوهي يا زياني رسد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream