زاج

Advertisements

زاج
محمدبن سيرين گويد:
از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفيد و زرد بيماري است و زاج سياه، مصيبت و غم خوردن باشد، زيرا كه سياهي دليل بر هلاك است و رنگ كردن جامه به زاج تاويلش بد است و في الجمله ديدن زاج درخواب هيچ منفعت نباشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زاج به خواب بر چهار وجه است.
اول: غم و اندوه.
دوم: بيماري.
سوم: مصيبت.
چهارم:مرافعه خصومت به واسطه زنان.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*