زانو

زانو
محمدبن سيرين گويد: اصل زانو درخواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را شكسته بيند، دليل است كارش شكسته و بي رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوي بيند، دليل كه كار او قوي گردد و عيش بر او فراخ گردد. اگر بيند به زانو مي رفت، دليل كه كار او و معيشت او ضعيف شود. اگر بيند كه چشمه زانوي او شكسته است، دليل است كار او تباه شود و نيازمند خلق گردد. اگر بيند چشمه زانوي او بيفتاد، دليل كه مايه اي كه دارد از دست او برود.
ابراهيم كرماني گويد: زانو در خواب كار و كسب و معيشت مردم است و هر چند كه سخت تر بود كار و كسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف اين بود.
جابرمغربي گويد: زانو درخواب كار و كسب و جايگاه رنج و عناي مردم بود و هر زياده و نقصان كه در زانو بيند، تاويلش چنان بود كه ياد كرديم.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: زانو در خواب شغل و حرفه اي است که جهت تامين معاش خويش بر آن متکي هستيم. اگر در خواب بببينيد که زانوان سالم و محکم و نيرومندي داريد و به کمک آن زانوان به راحتي حرکت مي کنيد شغل شما خوب است و زندگي مرفهي خواهيد داشت و روزي شما فراخ خواهد بود و آينده اي روشن در انتظارتان است و اگر ببينيد زانوانتان نحيف و ضعيف گرديده احتمالا شغل خود را از دست مي دهيد. درد زانوان اين را مي گويد که از نظر شغلي گرفتار مشکل مي شويد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
زانو زدن : شما تنبل هستيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان بيش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است كه بدبختي ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس كنيد زانوي شما سخت و دردناك است ، نشانة آن است كه به زودي واقعه اي دهشتناك برايتان روي خواهد داد .
2ـ اگر زني خواب ببيند زانوي صاف و خوش فرمي دارد ، نشانة آن است كه افرادي او را ستايش خواهند كرد بي آنكه به خواستگاريش بيايند .
3ـ اگر خواب ببينيد زانوهايتان كثيف است ، علامت آن است كه در اثر عياشي به بيماري دچار خواهيد شد .
4ـ ديدن زانوهاي بد شكل در خواب ، علامت آن است كه وقايع تلخ و ناراحت كننده جاي اميد و اشتياق را خواهد گرفت

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream