زبرجد

Advertisements

زبرجد
محمدبن سيرين گويد:
زبرجد در خواب، دليل برخير و منفعت كند، اگر بيند زبرجد از وي ضايع گشت، دليل كه مالش نقصان يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن زبرجد بر سه و جه است،
اول: خرمي و خوشحالي.
دوم: منفعت.
سوم: مال

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*