زد و خورد

Advertisements

زد و خورد
1ـ اگر خواب ببينيد با كسي زدو خورد مي كنيد ، نشانة آن است كه با دوستان گرفتار مشكلي اجتماعي خواهيد شد . كه يا ناچار از آنها عذرخواهي خواهيد كرد يا روابط خود را با دوستان قطع مي كنيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*