زرد چوبه

زرد چوبه
محمدبن سيرين گويد: ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيماري بود. اگر بيند به خروار زردچوبه داشت، دليل است كه او رازيان ومضرت رسد. اگر بيند جامه خويش را به زردچوبه مي كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر جامه از ديگري بود، تاويل به صاحب جامه بود و در ديدن زردچوبه هيچ خير و منفعت نباشد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن زردچوبه به خواب تعبير خوش ندارد. در قديم از زردچوبه فقط در رنگرزي سود مي بردند و نخ ها و خامه هاي قاليبافي را به وسيله زردچوبه به رنگ زرد در مي آورند. در قرون اخير از زردچوبه استفاده غذايي هم مي کنند لذا در نوشته معبران کهن نامي از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاويه علم و تعبير خواب به علت مشخصاتي که دارد خوب نيست و نشان از غم و رنج و بيماري است. اگر در خواب چيزي به غذا آميختيد که خودتان آن را زردچوبه مي دانستيد اما رنگ زرد نداشت بد نيست ولي اگر زردي آن را ببينيد خوب نيست. اگر زردچوبه به غذا ريختيد و طعم آن بد شد غمگين مي شويد و ديگران را نيز اندوهگين مي کنيد. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگين شد از سخنان ديگران آزرده مي شويد. اگر با زردچوبه لباس ديگري را رنگين کرديد به او اتهام مي زنيد و او را ناراحت مي کنيد. اگر زردچوبه را به زمين ريختيد و نتوانستيد پاک کنيد و اثر آن را از بين ببريد کار بدي مي کنيد که اثرش مي ماند و هميشه ديگران درباره آن حرف مي زنند

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream