زره

Advertisements

زره
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند زره ضايع شد، دليل است دشمن بر وي خيره شود. اگر بيند كسي او را زره داد و در پوشيد، دليل كه آن كس با وي قهر كند و بعضي از معبران گويند: زره حصين دين است كه او نگاهدارد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند زره داشت، دليل كه ايمن بود از شر دشمنان و اهل بيت. اگر بيند كه با زره سلاح پوشيده، دليل است از شر عامه و مكر دوست ايمن شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زرده درخواب بر شش وجه است.
اول: ايمني.
دوم: حصين دين ( حصن و حصار دين).
سوم: قوت ونيرومندي.
چهارم: مال.
پنجم: زندگاني.
ششم: نيكوئي.

زره گر(زره ساز) در خواب مردي است كه ادب وفرهنگ آموزد مردمان را

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*