زمرّد

Advertisements

زمرّد
محمدبن سيرين گويد:
زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است و شايسته. اگر بيند زمرد داشت و به كسي بخشيد، دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غائب شود يا مالش از دست برود.

ابراهيم كرماني گويد:
زمرد ديدن مذهب نيكو است و هر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند، تاويل آن به دين و مذهب بازگردد.

جابر مغربي گويد:
زمرد درخواب، كنيزك است و حكم آن از نيك و بد به كنيزك بازآيد بعضي گويند: زمرد درخواب ديدن، دليل سخني نيكو باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.
اول: فرزند.
دوم: برادر.
سوم: مال حلال.
چهارم: كنيزك خوبروي (زيبا).
پنجم: سخن نيكو.

هر چند كه زمرد نيكوتر بيند، اين دليل ها كه گفتيم نيكوتر باشد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*