زنبق

زنبق
منوچهر مطيعي تهراني گويد: زنبق در خواب نيکو نيست. گل هاي زنبق، کوکب، اختر، داودي را گل هاي غم و اندوه دانسته اند. رنگ زنبق فرق نمي کند ولي اگر يافت شود از همه بدتر زرد است. ديدن گل زنبق را در خواب رو به رويي با غم و اندوه نوشته اند و همين تعبير را دارد گرفتن و دادن آن. کاشتن گل زنبق در صورتي که در عالم خواب بدانيد داريد گل زنبق مي کاريد فتنه انگيزي است و چنانچه ديگري در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه مي کند. معبران براي گل هايي که پياز دارند و آن دسته که به وسيله پراکندن تخم کاشته مي شوند تفاوت هايي قائل هستند و عمدتا گل هاي پيازدار را خوب نمي دانند. زنبق يکي از گل هايي است که خبر از غم و رنج مي دهد. نوع ديگر دسته بندي گل ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن هاست و گل هايي که در پائيز گل مي دهند گل هاي خوبي شناخته نشده اند و تعابير خوشي درباره آنها موجود نيست.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن زنبق در خواب ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . شايد هم به مجازات شديدي محكوم شويد .
2ـ اگر زنبقي را از ميان شاخ و برگ درختان ببينيد ، نشانة آن است كه پس از ازدواج به زودي همسر خود را از دست خواهيد داد .
3ـ اگر از لابلاي گلهاي زنبق كودكان خردسال را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه كودكان خردسال شما به علت ضعف قواي جسماني به بيماري مبتلا خواهند گشت .
4ـ اگر دختري خواب ببيند گلهاي زنبق مي چيند ، نشانة آن است كه نامزد او به بيماري شديد مبتلا خواهد شد و شادماني به اندوه مبدل خواهد گشت .
5ـ اگر دختري گلهاي پژمرده زنبق به خواب ببيند ، نشانة آن است كه غم و اندوه به زودي گريبان او را خواهد گرفت .
6ـ اگر در خواب احساس كنيد عطر زنبق با مشامتان مي خورد ، نشانة آن است كه اندوه شما در زندگي دو چندان خواهد شد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream