زنجبيل

زنجبيل
محمدبن سيرين گويد: زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل بر مضرت و زيان كند و بعضي ازمعبران گويند: خوردن زنجبيل در خواب، دليل بر خصومت و گفتگو كند و خوردن زنجبيل درخواب بي چيز و بي نفع بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: زنجبيل يکي از سوس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل بر مضرت و زيان کند و ديگري نوشته دليل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شيرين کامي نمي آورد و نشاني از غم و اندوه همراه دارد. زنجبيل کوبيده و نکوبيده آن يک تعبير را دارد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream