زهار

Advertisements

زهار
برآمدگي بالاي آلت مرد وزن که درآن قسمت مو رشد مي کند.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند در زهار خود مي نگريست و چنان پنداشت كه آنجا هرگز موي نبوده است، دليل كه كار او بسته شود.
اگر بيند بر زهار او موي بسيار رسته است، دليل كه غمگين و مستمند شود، به سبب زنان.
اگر بيند به زهارش رنجي و دردي پديد آمد، دليل كه به قدر آن وي را دردي و رنجي حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زهار درخواب بر دو وجه است.
اول: زن.
دوم: مال.

هر زيادت و نقصان كه در زهار بيند، تاويل آن به زن و مال وي افتد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*