زهر

زهر
محمدبن سيرين گويد:
زهر درخواب، مال حرام است و حرب كردن و كشتن به ناحق بود. اگر بيند زهر ميخورد، دليل كه به قدر آن مال حرام بخورد، يا خون به ناحق بريزد. اگر بيند تن او به خوردن زهر آماس گرفته، دليل كه مال حرام حاصل كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تن او زهرآلوده است، دليل كه به كاري سخت حريص شود و بعضي از معبران گويند سخني بر وي بندند و او را بدان سخن التزام كنند. اگر بيند تن وي را از آن گزند رسيد، دليل كه به قدر گزند تن، مالي به رنج و سختي بدست آورد و بعضي ازمعبران گويند: زهر خوردن، دليل است كه ازكسي خشم فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زهر به خواب ديدن، بر پنج وجه است.
اول: مال حرام.
دوم: فروبستن و رکود وبستگي كارها.
سوم: غم و اندوه.
چهارم: خشم فروخوردن.
پنجم: منفعت كه به رنج ومشقت حاصل شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولي بهترين توجيه را از امام صادق عليه السلام روايت مي کنند که زهر در خواب _ فرو خوردن خشم – است. به وقتي که کنترل اعصاب مي رود که از کف انسان خارج شود فروخوردن خشم چون زهر کشنده و تلخ و ناگوار است. مال حرام نيز تلخ است و ناگوار . برخي ديگر از معبران نوشته اند که زهر در خواب هاي ما – نفعي است که به رنج و تعب حاصل شود – هزينه کردن چنين مالي نيز بردارنده اش دشوار و تلخ است. با توجه به تاويلاتي که نقل شد چنان چه در خواب ديديد که زهر داريد مالي با مشخصات فوق به چنگ مي آوريد يا خشم خود را فرو مي بريد. اگر ديديد زهر به کسي مي دهيد بر خلاف آن چه در بيداري اتفاق مي افتد به او دوستي و محبت مي کنيد و غمش را مي خوريد و اندوهش را مي کاهيد. اگر ديديد که در خواب زهر خورده ايد ندامت مي کشيد يا دست به کاري بس دشوار مي زنيد. اگر در خواب ديديد که مسموم شده ايد و آثار مسموميت در شما پديد آمده موردي پيش مي آيد که خشم خود را فرو مي خوريد يا مالي حرام و نادرست به چنگ مي آوريد که گرفتار عوارض ناميمون آن آشنا مي شويد. همين تعبير است اگر ديگري را در خواب ديديد که سم خورده و آثار مسموميت در او پيدا شده است. اگر کسي به زور به شما سم بدهد در حق شما محبت مي کند يا مورد عنايت بزرگي قرار مي گيريد و اگر خودتان با رغبت سم بخوريد کاري خلاف ميل خويش انجام مي دهيد. خود بيننده خواب با در نظر گرفتن موقعيتي که در بيداري دارد و کارهائي که مي خواهد انجام دهد مي تواند تعابير درست را بيابد با اين وجود زهر از آن چه گفته شد بيرون نيست. تئوري هاي فرويد نيز مويد اين عقيده مي تواند باشد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream