زوبين

زوبين
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه فرزند يابد. اگر بيند با زوبين سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه او را از پادشاه خير و منفعت رسد و بر دشمن ظفر يابد. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند زوبين در دست داشت و به جز از زوبين هيچ سلاح ديگر نداشت، دليل كه اورا فرزندي آيد. اگر بيند به كسي زوبين مي دانداخت، دليل كه آن را سخن بد گويد. اگر بين كسي به زوبين مجروح كرد، دليل كه بر كساني بهتان بندد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*