زولبيا

زولبيا
درخواب، دليل است بر جهد و كوشش بيرون از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت و شادي. اگر بيند زولبيا داشت يا كسي بدو داد و ميخورد، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت حاصل شود. اگر بيند كه اندك زولبيا در دهان نهاد، دليل كه از كسي سخن خوش و لطيف شنود.
جابر مغربي گويد: اگر بيند زولبيا بي زعفران ميخورد، دليل كه مال يابد. اگر زولبيا با زعفران ميخورد، دليل كه بيمار شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: زولبيا حکم شيريني هاي ديگر را دارد با اين تفاوت که پيچيدگي کار است اما نه چندان زياد. اگر ببينيد که زولبيا خريده ايد يا کسي به شما داده يا داريد مي خوريد کارتان موقتا گره مي خورد اما زود رفع مي شود. خوردن زولبيا نيز همين تعبير را دارد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream