زگيل

Advertisements

زگيل
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد روي بدنتان زگيل زده است ، علامت آن است كه به راحتي نمي توانيد فشارهايي كه محيط بر شما وارد مي آورد ، دفع كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد زگيل از روي دست شما ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه براي كسب ثروت موانع را از جلوي خود كنار خواهيد زد .
3ـ اگر در خواب روي بدن ديگران زگيل مشاهده كنيد ، علامت آن است كه دشمنان سرسختي در نزديكي شما كمين كرده اند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*